W dniu 4 października 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach miało miejsce spotkanie dotyczące jakości i dostępności usług społecznych, które zorganizowała nasza Gmina Biskupice we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.

Spotkanie miało na celu diagnozę najważniejszych wyzwań w zakresie świadczenia usług społecznych oraz rozpoznanie lokalnego potencjału w tym obszarze. Diagnoza jest elementem prac członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nad Zintegrowanym Planem Działania w Obszarze Usług Społecznych – 4US, który służyć będzie wdrożeniu założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 - Metropolia możliwości. W ramach dziedziny interwencji strategicznej, tj. USŁUGI SPOŁECZNE, wyróżnia się 4 kluczowe kierunki działań:

  • podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych,
  • podnoszenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3,
  • współpracę w obszarze polityki migracyjnej,
  • współpracę w zakresie polityki mieszkaniowej oraz rewitalizacji.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska to platforma współpracy 14 gmin skupionych wokół miasta Krakowa. Prowadzone ponadlokalne działania ukierunkowane są na poprawę jakości życia mieszkańców, a nasza Gmina jest aktywnym członkiem niniejszego Stowarzyszenia. Dyskusja miała na celu podstawę opracowania kluczowych wniosków, które stanowić będą podłoże dalszych działań ujętych w planie działania. Powyższe spotkanie i rozmowy oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń przyczyniać się będzie do przygotowania dokumentu, którego zapisy w zakresie działań i projektów będą w pełni odpowiadać na realne problemy realizatorów usług społecznych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym gościom za poświęcony czas.