Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
b) słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
c) słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
d) słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych
2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
a) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
b) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem przyznania świadczenia:

  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: - 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022r.).

  • Pomoc materialna przysługuje uczniom: szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
  • Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia