Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023r. nie przekracza odpowiednio:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym – 2500,00 zł

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1700,00 zł na osobę

Bon energetyczny przysługuje w wysokości:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art.art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekracza w/w kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego ustalona zgodnie z ust. 2 jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku
o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków
, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

 1. a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych,
 2. b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.
  z 2024 r. poz. 421 i 858),
 3. c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
 4. d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
 5. e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785
  i 2760);

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 i 854).

 

Wzór wniosku dostępny na naszej stronie w zakładce "DO POBRANIA"

Uprzejmie informujemy,

że dnia 31.05.2024 roku (piątek),

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach

zgodnie z zarządzeniem Nr 11/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia 11 grudnia 2023 r. pozostanie zamknięty.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

W sprawach wyjątkowych (pilnych) - należy kontaktować się

pod numer telefonu: 502-753-066.

 

Zarządzenie nr 11/2023

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do bezpłatnego uczestnictwa w programie ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Głównym celem programu jest wsparcie opiekunów osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego poprzez objęcie osób niepełnosprawnych całodobową, 14-dniową opieką.

Projekt dotyczy 28 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 22 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej dwie niepełnosprawności).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad ww. osobami, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą z niepełnosprawnościami.

Opieka wytchnieniowa w ramach projektu dla dorosłych osób niepełnosprawnych zostanie zorganizowana w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta w Zembrzycach; Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej; Biskupice 5C, 32-020 Wieliczka od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 bądź listownie na adres Dom Pomocy Społecznej Caritas, Biskupice 5C, 32-020 Wieliczka z dopiskiem „Opieka wytchnieniowa”.

Czas rekrutacji: kwiecień 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 797 747 851 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00).

Informacje i dokumenty do pobrania na stronie:

https://krakowcaritas.pl/aktualnosci/krakowska-caritas-rozpoczyna-program-opieka-wytchnieniowa/

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać tylko do 30 kwietnia 2024r.!!!

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Od stycznia do końca kwietnia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach 340 lub internetowo przez ePUAP, jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury .

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych radością budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych.

życzą

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Biskupicach

wraz z pracownikami