WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Dożywianie dzieci w szkole na rok 2024. Posiłek w szkole i w domu” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach informuje, że w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dzieci w szkołach na terenie Gminy Biskupice mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dożywiania podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski przyjmowane są w tutejszym Ośrodku od stycznia do grudnia 2024r.

Kryteria dochodowe:

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 1200,00 zł.  (od 01.03.2023)

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Ubiegając się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 01.01.2024r. do 22.12.2024 r. wniosek o pomoc należy złożyć w siedzibie GOPS, 32-020 Wieliczka, Trąbki 340

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z praktyk, stypendia, odcinek renty, odcinek emerytury itp.);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz podatkowy
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela na wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu u osoby i rodziny w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia wymaganych kryteriów.

Szczegółowe informacje na temat ww. formy pomocy udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340. Telefon do kontaktu – 12 284-09-23, 12 250-65-11, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie współfinansowane jest w ramach środków własnych Gminy, oraz dotacji budżetu Wojewody w związku z realizacją programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Trąbkach, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: adres: Trąbki 340, 32-020 Wieliczka.