Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.

Data publikacji strony internetowej: 2010.03.25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.06.07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),

- linki w treści mogą zawierać fragment adresu URL.

Ułatwienia na stronie

- możliwość zwiększenia lub zmniejszenia czcionki na stronie.

- możliwość zmiany kontrastu (tryb czarny i biały, tryb czarny i żółty, tryb żółty i czarny) oraz tryb nocny

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021. 03.08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GOPS Biskupice mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbkach 340. Budynek zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej 964.

Budynek posiada dwa wejścia:

- od strony wschodniej budynku – wejście dla klientów pomocy społecznej

- od strony głównej budynku (wejście ewakuacyjne), które prowadzi na klatkę schodową połączone z klatką schodową prowadzącą do pomieszczeń GOPS.

Pomieszczenia biurowe GOPS znajdują się na II piętrze obiektu, na które prowadzą schody, wzdłuż których po lewej stronie zamontowano barierki. Budynek nie posiada windy.

Wejście do budynku (parter) dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na parterze w pierwszym pomieszczeniu znajduje się biurko oraz na ścianie zamontowano domofon do kontaktu z pracownikiem ośrodka. Po naciśnięciu domofonu pojawia się odpowiedni pracownik ośrodka w celu obsługi klienta niepełnosprawnego.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

Przy budynku znajduje się bezpłatny parking dla ok. 50 samochodów. Przewidziano także miejsce parkingowe dla osób z ograniczeniem ruchowym, oznaczone tabliczką informacyjną w miejscu blisko wejścia do budynku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.

W poniższym załączniku znajduje się raport o stanie zapewnienia dostępności.

1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego