Warunki przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

  • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
  • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
  • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
  • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
  • kradzieży w mieszkaniu ucznia,
  • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Biskupice
  • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Wysokość zasiłku szkolnego jest jest uzależniona od oceny skutków wystąpienia zdarzenia losowego, ustalana w ramach posiadanych przez gminę środków i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł .