Klauzula informacyjna – RODO

 

Zgodnie z art. 13, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka reprezentowany przez Kierownika.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach poprzez zadania własne oraz zlecone.

− art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów, ciążącego na administratorze.

− w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 2. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  b) prawo do sprostowania danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane,

  − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  − osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  − dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  − dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:*

  − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  − przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  − Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  − przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  − przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  − zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  − przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
 8. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.