Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach , uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Biskupice , że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych , ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, zamieszkujących na terenie Gminy Biskupice..

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Trąbki 340 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 12 250 77 97

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Trąbki 340 lub pobrać ze strony internetowej www.gopsbiskupice.pl

 

Więcej o programie Czyste Powietrze:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Pobierz wniosek o dofinansowanie:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do programu czyste powietrze

2. Formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego