Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z oferty w ponad 30 tys. miejsc zgłoszonych przez firmy i instytucje z całej Polski. Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajduje się pod artykułem.

Karta uprawnia m.in. do ustawowych:

  • zniżek na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • ulg w opłatach paszportowych - 75% w przypadku dzieci i 50% - ojca, matki, macochy i ojczyma,
  • bezpłatnych wstępów do parków narodowych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

KDR wydawana jest bezpłatnie.

Opłata za wydanie duplikatu od dnia 01.03.2024r. wynosi 15zł, należy dokonać jej na rachunek: 95 8619 0006 0010 0200 6581 0004

W przypadku gdy wnioskodawca posiada kartę mobilną, a wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej (plastikowej) obowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 10zł na ww rachunek.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wzór wniosku oraz wymaganych oświadczeń znajduje się pod artykułem.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Trąbkach.

Jak wygląda karta tradycyjna?

Instytucje publiczne i firmy prywatne biorące udział w programie zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

W przypadku wystąpienia zmian:

  • mających wpływ na prawo do posiadania karty lub
  • danych zawartych w karcie

- członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał kartę.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.pdf

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.pdf

4. Oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej.pdf

 

Przydatne informacje: