STYPENDIUM SZKOLNE

 

Wnioski o stypendium szkolne oraz wszelkie rozliczenia, faktury należy składać w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Trąbki 340 (budynek OSP) w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30 w piątek od 7.30-14.30

Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania świadczenia:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600 zł.

Pomoc materialna przysługuje uczniom: szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

- od września do grudnia 2022 r.- rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić najpóźniej do 9 grudnia 2022 r., a wypłata do końca grudnia 2022 r.

- od stycznia do czerwca 2023 r.- rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 12 czerwca 2023 r., a wypłata do końca czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 284-09-23.