Wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pracy na rok 2023

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice, na podstawie umowy 6/AR/FP/2023, środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 11 327,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego, w tym: 

  1. 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny ,,Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,
  2. 9 327,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 00/100) na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  11 327,00 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 14 736,73