W dniu 26.10.2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Samo rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974) zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127).

 

1. Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2. Klauzula informacyjna RODO - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła