W pierwszym kroku należy pobrać i wypełnić wniosek, wniosek można pobrać/dostać:

- Ze strony internetowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach (w zakładce DO POBRANIA)
- Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

UWAGA: Proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku!!

W drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki ( zaświadczenia oraz oświadczenia) - opis w następnym punkcie tzn. "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?"

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z załącznikami składa się w
* Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

Termin składania wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami składa się do dnia 15 Września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.