Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

7) kuratorów sądowych .

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą  wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 3-4, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a  także przedstawiciela Żandarmerii  Wojskowej z terenu Gminy Biskupice  po ówczesnym złożeniu  wniosku do Wójta Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Biskupice działa na podstawie następujących dokumentów:

  1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej  z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". /Dz.U. 2023 poz. 1870/.
  3. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Biskupice z dnia 29.09.2023 r.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 0050.108.2023 Wójta Gminy Biskupice z dnia 21 września 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Biskupice
  2. Uchwała nr LXIX/437/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Sporządziła:
Ewelina Pawlik
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice