Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. ustawy o pomocy społecznej. Do zadań tych należą:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 2. Dożywianie dzieci
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 4. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 5. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 8. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 9. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
 10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

    1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,

    2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

 

Na podstawie umowy nr 7/OPS/2021 z dnia 09.03.2021

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  67 993,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 096 517,00 zł