Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach na rok 2024

 

Zgodnie z umową nr 188/OPS/2024 z dnia 26.02.2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Biskupice a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, na realizacje zadania z budżetu państwa, Gmina pozyskała środki w wysokości 90 240 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

  • 65 498 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
  • 24 742 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:     90 240,00 zł
Planowana całkowita wartość zadania:      1 747 185,00 zł