Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnione do pobierania tego świadczenia są między innymi osoby bezrobotne, studenci, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło) jak również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale nie pobierające zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, od dnia porodu (dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka - przez okres:

  • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochody rodziny.  

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub 71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka lub od dnia  śmierci matki dziecka, lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.

Wymagane dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość Wnioskodawcy – rodzica dziecka składającego wniosek,  tj. dowód osobisty lub paszport, 
  • karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.127 lub art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z przebywaniem na terytorium RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • dokument stwierdzający wiek dziecka  (odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy drugi rodzic nie uznał dziecka – oryginał do wglądu),
  • oświadczenie rodziców lub innych osób ubiegających się o prawo do świadczenia rodzicielskiego, tj. opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej lub osoby, która przysposobiła dziecko/dzieci  (zawierające klauzulę: „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”) dotyczące spełniania warunków do pobierania świadczenia rodzicielskiego, w tym dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla osób bezrobotnych i innych warunków mających wpływ na prawo do świadczeń,
  • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką faktyczną lub objęcia opieką rodziny zastępczej, np. postanowienie sądu (oryginał do wglądu).