Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z uczniem, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

Wysokość dochodów o których mowa ustala się w oparciu o następujące dokumenty

a) W przypadku osób korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej:

oświadczenie lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju świadczeń otrzymanych w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

b) W przypadku pozostałych osób NIE korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej

1) zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach netto
2) decyzje ZUS
3) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, a w przypadku nie posiadania gruntów przekraczających 1ha przeliczeniowy stosownego oświadczenia.
4) odcinków renty, emerytury lub dowodów wypłat alimentów,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) oświadczenia o dochodach osiąganych w ramach pracy dorywczej,
7) zaświadczenia lub decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenia o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
8) Innych żądanych przez organ dokumentów bądź oświadczeń dotyczących osiąganych dochodów z wyżej niewymienionych źródeł.