15.02.2023

INFORMACJA

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice, informuje, iż osoby doznające przemocy mogą liczyć na wsparcie i pomoc: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.

W Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach działa Punk Informacyjno -Konsultacyjny, gdzie można uzyskać porady ze specjalistami osobiście lub za pomocą rozmów telefonicznych:

 

Konsultacje i pomoc psychologiczna;

w pierwszy piątek miesiąca w godz. 07.30 - 11.30

w drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca w godz. 07.30 -10.30

 

Konsultacje i pomoc prawna;

we wtorek

w godz. 09.00 – 11.00

we czwartek

w godz. 09.00 – 11.30

 

Konsultacje i pomoc socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

pod numerem telefonu /12/ 250-65-11

W dniu 21 marca 2021 realizując zadania wynikające z zapisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Wójt Gminy Biskupice Zarządzeniem Nr 17.2011 powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele poszczególnych instytucji tj;

♦ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Biskupicach

♦ Wydziału Edukacji Urzędu Gminy  Biskupice                                                                                      

♦ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                             

♦ Służby Zdrowia,

♦ Kuratorskiej Służby Sądowej

♦ Policji,

♦ Organizacji Pozarządowych.

Działania Zespołu mają ważne znaczenie zarówno w obszarze profilaktyki jak i bezpośrednich działań na rzecz osób doświadczających przemocy.

Uwrażliwiają społeczność lokalną na problem przemocy.

Sygnalizują brak akceptacji społecznej na jej stosowanie.

Uświadamiają, że zjawisku przemocy można zapobiegać.

Przemoc w rodzinie  -  to zamierzone i wykorzystujące   przewagę sił   działanie przeciw   członkowi rodziny,   naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE.

Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie

Znęcanie się

Uchylanie się od alimentów

 

NOWE REGULACJE KARNE; mające chronić osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO; Dnia 13 lipca 2017r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Karnym. Celem tych zmian jest zwiększenie ochrony osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Oznacza to, że dodatkową ochroną zostaną nie tylko osoby młode, lecz również osoby w podeszłym wieku lub schorowane.

Intencją nowelizacji Kodeksu Karnego jest poprawa realizacji obowiązku opieki poprzez zaspokojenie potrzeb materialnych osób które nie są w stanie same tego uczynić.

Istotna zmiana dotyczy brzmienia art. 209 Kodeksu Karnego i dotyczy karania dłużników alimentacyjnych. Każdy, kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów pozbawia osobę uprawnioną tego świadczenia, przez co nie może ona zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych - podlega karzę grzywny , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowe regulacje dotyczą także przestępstw:

art.156 KK. - ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

art.189 KK. - pozbawienia wolności,

art.207 KK - znęcania się,

art.210 § 1 KK – porzucenia osób małoletnich poniżej 15 lat , albo nieporadnych ze względu

na stan psychiczny lub fizyczny, względem których sprawca jest zobowiązany troszczyć się,

art.211 KK. – uprowadzenie małoletniego albo osoby nieporadnej.

(Art.240 KK) - Ostatnia zmiana wprowadzona w Kodeksie Karnym zakłada poszerzenie katalogu czynów zabronionych o których każda osoba musi powiadomić organy powołane do ścigania przestępstw. W przeciwnym razie brak niezwłocznego zawiadomienia może skutkować nałożeniem kary pozbawienia wolności – do 3 lat.

Po nowelizacji każdy, kto będzie posiadał wiarygodną wiadomość o możliwym popełnieniu przestępstwa:

♦ spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.156 KK),

♦ zgwałcenia w jego typie kwalifikowanym (gwałt zbiorowy, czy popełniony na małoletnim

poniżej 15 roku życia), czy popełnionego ze szczególnym okrucieństwem (art.197 § 3 i 4 KK),

♦ wykorzystania bezradności innej osoby w celach seksualnych (art.198 KK.),

♦ obcowania płciowego z małoletnim (art.200 KK.), - będzie miał obowiązek powiadomienia pod karą pozbawienia wolności, odpowiednich organów ścigania, (od kary zwolniona będzie osoba pokrzywdzona wyżej wymienionymi przestępstwami, która zaniecha zawiadomienia.

Źródło; Pracownik socjalny Nr 6/2017.

Opracowanie: Jadwiga Turchan

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  

WYKAZ  INSTYTUCJI                                                                                                                  

które zajmują się  udzielaniem pomocy osobom doświadczającym  przemocy domowej:

Działania w zakresie gminnym:

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach.
Siedziba; GOPS - Trąbki 340 Remiza OSP II piętro   tel:12 250-65-11 


♦ Pomoc psychologiczna – 1 i 3 poniedziałek każdego m-ca od 10.00 - 14.00

      2 i 4 poniedziałek każdego m-ca od 12.00 - 17.00.

♦ Pomoc prawna; konsultacje indywidualne – 3 i 4 wtorek każdego m-ca od 8.00 - 13.00


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biskupicach;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel; 12 250-65-11 oraz telefon czynny całodobowo; 502753066
Dyżury pracowników socjalnych / Członków Zespołu Interdyscyplinarnego
;

♦ Każdy poniedziałek od godz. 14.00 – 17.00

♦ Każdy czwartek od godz. 14.00 – 15.30

Komisariat Policji w Gdowie

Tel; 12 251-70-07 całodobowo.

 

Działania w zakresie powiatowym :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12,
tel. 12-288 02 20, 12-288 34 81
Punkt Interwencji Kryzysowej
pn: 9.00–17.00, wt – pt: 7.30–15.30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce
ul. Legionów 3,
tel: 12-289 42 00, 12-289 42 01
poniedziałek: 11.45–15.45

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, Tel; alarmowy: 997 i 112,

Tel. stacjonarny; 12-289 12 18

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA” 800 120 002

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.

Załączniki:

Oferta_Pogotowie_NL_2017

 

Przydatne linki:

Monitorowanie losów dziecka - poradnik

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzienie (stan na czerwiec 2017r)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy (stan na czerwiec 2017r)

Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim (2017r)

Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie małopolskim (2017r)

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej