Wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach uzyskanych środków z Funduszu Pracy na rok 2022

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice, na podstawie umowy 6/AR/FP/2022, środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego  z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny, zwanym dalej „zadaniem”, dla asystentów rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie, określonym  w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. 18 listopada 2022 roku.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  3 000,00 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 9 047,06