Dofinansowanie wypłaty zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Biskupice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 10 832,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85214, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Środki przeznacz się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Celem przyznania środków jest wsparcie samorządu w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłku celowego rodzinie, poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego – w wyniku działania silnego wiatru oraz ulewnego deszczu dach na budynku mieszkalnym został całkowicie zerwany wraz z poszyciem (dach pokryty blachą, o pow. ok. 126,5 m²). Dach wymaga całkowitej odbudowy wraz z kominem oraz osuszeniem płyty/sufitu.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie wykonanie niezbędnych prac budowlanych i remontowych i umożliwienie bezpiecznego zamieszkania w budynku 4 osobom.

 

Na podstawie umowy nr 365/OPS/2024 z dnia 21.05.2024 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 10 832,00 zł

Planowana całkowita wartość zadania: 13 540,00 zł