Home Dożywianie

Dożywianie

 


 

Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2018/2019

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach informuje, że w tut. Ośrodku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do czerwca 2019r

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

GORĄCY POSIŁEK

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:

  • dzieciom do 7 roku życia,

  • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,

  • osobom i rodzinom w szczególności z powodu: bóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  • zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, – w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Z dniem 1 października 2018r. weszły w życie nowe kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, w zakresie Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Kryteria dochodowe:

a) dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 792 miesięcznie netto.

b) dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć – 1051,50 zł. miesięcznie netto

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Szczegółowe informacje na temat ww. formy pomocy udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340.

Telefon do kontaktu - (12) 284-09-23, 12 250-65-11

Zadanie współfinansowane jest w ramach środków własnych Gminy, oraz dotacji budżetu wojewody w związku z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".

 

Dokumenty do pobrania w sekcji "Druki" lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach

Poprawiony: środa, 05 grudnia 2018 10:33  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader