Home Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne - Druki

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

2. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły / szkoły wyższej

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osbób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

7. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

8. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

9. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

10. Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń

11. Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego (dla osób zgłaszających dochód uzyskany)


1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

 

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader