Home Przemoc w Rodzinie

Przemoc

 


Informacja

Środa, 12 maja 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach powołany został Zarządzeniem Nr 0050.21.2021 dnia 22 lutego 2021 r.

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest wdrodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele :

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

7) kuratorów sądowych .

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być powołani prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy , działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej z terenu Gminy Biskupice po ówczesnym złożeniu wniosku do Wójta Gminy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest :

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Grupa Robocza

Do zadań Grupy Roboczej należy, w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy

w rodzinie;

  1. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych

wystąpieniem przemocy;

  1. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz

efektów tych działań.

Zadania członków Zespołu / grupy roboczej w ramach procedury „ Niebieskie Karty”:

1. udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2. podejmowanie działań w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3. zapraszanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4. opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych.

5. rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań.

 


Informacja

Poniedziałek, 15 lutego 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

PRZEMOC KORONAWIRUS

Zespół Interdyscyplinarny informuje, iż osoby doznające przemocy mimo, iż obecny czas jest trudny, to nadal mogą liczyć na wsparcie i pomoc: psychologa, prawnika, pracownika socjalnego.

W Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach działa Punk Informacyjno -Konsultacyjny, gdzie można uzyskać porady ze specjalistami za pomocą rozmów telefonicznych:

Konsultacje i pomoc psychologiczna;

w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 09.00 - 13.00

w drugi, trzeci i czwarty czwartek miesiąca w godz. 9.00 -12.00

Konsultacje i pomoc prawna;

we wtorek

w godz. 09.00 – 11.00

we czwartek

w godz. 09.00 – 11.30

Konsultacje i pomoc socjalna

w godzinach pracy Ośrodka

pod numerem telefonu /12/ 250-65-11

 


Informacja

Poniedziałek, 15 lutego 2021r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biskupice informuje, iż

Od dnia 1 stycznia 2021 r. działa całodobowy Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Jego siedziba mieści się w Wieliczce przy ul. Niepołomickiej 26G.

Z pomocy i wsparcia mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Wielickiego, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej, w tym m.in.

- doświadczają problemów wychowawczych,

- doznają przemocy,

- mają trudności w radzeniu sobie z agresją w tym również z autoagresją,

- podjęła próby samobójcze,

- utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściu

- przeżywały kryzysy małżeńskie

- przeżywają nagłą, niekorzystną zmianę w życiu,

- żyją z osobą uzależnioną lub sami są uzależnieni

- doświadczyły traumatycznego zdarzenia losowego,

- znajdują się w sytuacji powodującej cierpienie,

- z przyczyn od siebie niezależnych znajdują się w nagłym kryzysie mieszkaniowym oraz nie posiadają możliwości skorzystania ze schronienia u członków rodziny lub innych osób np. na skutek pożaru, powodzi czy innych zdarzeń losowych lub są pokrzywdzone w związku z wystąpieniem przemocy domowej w sytuacji kiedy nie jest możliwym odizolowanie od sprawcy.

Telefony i oraz dyżury specjalistów znajdują się w poniższym linku:

https://pcpr-wieliczka.pl/dyzury-specjalistow/

Informacje na temat Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdują się w poniższym linku:

https://pcpr-wieliczka.pl/oik/

 


Informacja

Czwartek, 3 grudnia 2020r.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Przemoc w rodzinie” - od 30 listopada 2020 r. nowe uregulowania prawne

 

Od 30 listopada 2020 roku obowiązują nowe przepisy w obszarze „Przemoc w rodzinie” - nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie, nakładający na funkcjonariuszy Policji kolejne obowiązki.

30 listopada br. weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

1. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant będzie miał prawo wydać nakaz lub zakaz:

- podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu, jak również w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie,

(w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

2. Do wydania nakazu lub zakazu zobowiązany będzie każdy policjant, który poweźmie informację o stosowaniu przemocy w rodzinie.

3. Nakaz lub zakaz będzie obowiązywał przez okres 14 dni, z możliwością przedłużenia czasu jego obowiązywania przez sąd. Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu, policjant będzie obligatoryjnie dokonywał oceny ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Dla oceny tego ryzyka, dedykowane będą kwestionariusze jego szacowania, zawierające kryteria określone przez ustawodawcę.

4. W celu ustalenia zasadności wydania nakazu lub zakazu Policja będzie mogła dokonywać innych czynności, w szczególności przesłuchać w charakterze świadka osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie lub osobę dotkniętą tą przemocą. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne. Policjant będzie określał m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie będzie obowiązana zachować. Nakaz lub zakaz będzie niezwłocznie doręczany zarówno osobie, wobec której został wydany, jak również osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W przypadku odmowy przyjęcia nakazu lub zakazu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, doręczenie zobowiązania uważane będzie za dokonane. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane również w przypadku nieobecności osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu. Odpis wydanego nakazu lub zakazu będzie niezwłocznie doręczany prokuratorowi. O fakcie wydania nakazu lub zakazu zawiadamiany będzie właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, a gdy w mieszkaniu zamieszkiwać będą osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, odbywać się będzie w obecności interweniujących policjantów i będzie wymagała sporządzenia protokołu.

5. Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

- zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych.

- jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

- złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

6. Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

- do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu, w miarę możliwości, numeru telefonu, informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

7. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku nie stosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu ustawodawca przewidział sankcje w Kodeksie wykroczeń – czyn zabroniony art.66b przewidującego karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

8. Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc, w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

 


 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE.

Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie

Znęcanie się

Uchylanie się od alimentów

 

NOWE REGULACJE KARNE; mające chronić osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia.

NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO; Dnia 13 lipca 2017r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Karnym. Celem tych zmian jest zwiększenie ochrony osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia. Oznacza to, że dodatkową ochroną zostaną nie tylko osoby młode, lecz również osoby w podeszłym wieku lub schorowane.

Intencją nowelizacji Kodeksu Karnego jest poprawa realizacji obowiązku opieki poprzez zaspokojenie potrzeb materialnych osób które nie są w stanie same tego uczynić.

Istotna zmiana dotyczy brzmienia art. 209 Kodeksu Karnego i dotyczy karania dłużników alimentacyjnych. Każdy, kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów pozbawia osobę uprawnioną tego świadczenia, przez co nie może ona zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych - podlega karzę grzywny , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowe regulacje dotyczą także przestępstw:

art.156 KK. - ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

art.189 KK. - pozbawienia wolności,

art.207 KK - znęcania się,

art.210 § 1 KK – porzucenia osób małoletnich poniżej 15 lat , albo nieporadnych ze względu

na stan psychiczny lub fizyczny, względem których sprawca jest zobowiązany troszczyć się,

art.211 KK. – uprowadzenie małoletniego albo osoby nieporadnej.

(Art.240 KK) - Ostatnia zmiana wprowadzona w Kodeksie Karnym zakłada poszerzenie katalogu czynów zabronionych o których każda osoba musi powiadomić organy powołane do ścigania przestępstw. W przeciwnym razie brak niezwłocznego zawiadomienia może skutkować nałożeniem kary pozbawienia wolności – do 3 lat.

Po nowelizacji każdy, kto będzie posiadał wiarygodną wiadomość o możliwym popełnieniu przestępstwa:

♦ spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.156 KK),

♦ zgwałcenia w jego typie kwalifikowanym (gwałt zbiorowy, czy popełniony na małoletnim

poniżej 15 roku życia), czy popełnionego ze szczególnym okrucieństwem (art.197 § 3 i 4 KK),

♦ wykorzystania bezradności innej osoby w celach seksualnych (art.198 KK.),

♦ obcowania płciowego z małoletnim (art.200 KK.), - będzie miał obowiązek powiadomienia pod karą pozbawienia wolności, odpowiednich organów ścigania, (od kary zwolniona będzie osoba pokrzywdzona wyżej wymienionymi przestępstwami, która zaniecha zawiadomienia.

 

Źródło; Pracownik socjalny Nr 6/2017.

Opracowanie: Jadwiga Turchan

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 


 WYKAZ  INSTYTUCJI                                                                                                                  

które zajmują się  udzielaniem pomocy osobom doświadczającym  przemocy domowej:

Działania w zakresie gminnym:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 502-753-066.

 

Komisariat Policji w Gdowie

Tel; 12 251-70-07 całodobowo.

 

Działania w zakresie powiatowym :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Daniłowicza 12,
tel. 12-288 02 20, 12-288 34 81
Punkt Interwencji Kryzysowej
pn: 9.00–17.00, wt – pt: 7.30–15.30
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce
ul. Legionów 3,
tel: 12-289 42 00, 12-289 42 01

poniedziałek: 11.45–15.45

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30, Tel; alarmowy: 997 i 112,

Tel. stacjonarny; 12-289 12 18

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA” 800 120 002

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzimy także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełną informację o naszej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o oferowanej przez nas pomocy, by dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących pomocy.

Załączniki:

Oferta_Pogotowie_NL_2017


Przydatne linki:

 

Monitorowanie losów dziecka - poradnik

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzienie (stan na czerwiec 2017r)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej oraz ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy (stan na czerwiec 2017r)

 

Przemoc w rodzinie” - od 30 listopada 2020 r. nowe uregulowania prawne

Od 30 listopada 2020 roku obowiązują nowe przepisy w obszarze „Przemoc w rodzinie” - nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie, nakładający na funkcjonariuszy Policji kolejne obowiązki.

30 listopada br. weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

1. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant będzie miał prawo wydać nakaz lub zakaz:

- podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu, jak również w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie,

(w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

2. Do wydania nakazu lub zakazu zobowiązany będzie każdy policjant, który poweźmie informację o stosowaniu przemocy w rodzinie.

3. Nakaz  lub zakaz będzie obowiązywał przez okres 14 dni, z możliwością przedłużenia czasu jego obowiązywania przez sąd. Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu, policjant będzie obligatoryjnie dokonywał oceny ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Dla oceny tego ryzyka, dedykowane będą kwestionariusze jego szacowania, zawierające kryteria określone przez ustawodawcę.

4.W celu ustalenia zasadności wydania nakazu lub zakazu Policja będzie mogła dokonywać innych czynności, w szczególności przesłuchać w charakterze świadka osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie lub osobę dotkniętą tą przemocą. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne. Policjant będzie określał m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie będzie obowiązana zachować. Nakaz lub zakaz będzie niezwłocznie doręczany zarówno osobie, wobec której został wydany, jak również osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W przypadku odmowy przyjęcia nakazu lub zakazu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, doręczenie zobowiązania uważane będzie za dokonane. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane również w przypadku nieobecności osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas wykonywania czynności przez Policję we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu. Odpis wydanego nakazu lub zakazu będzie niezwłocznie doręczany prokuratorowi. O fakcie wydania nakazu lub zakazu zawiadamiany będzie właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, a gdy w mieszkaniu zamieszkiwać będą osoby małoletnie – także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Czynność opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, odbywać się będzie w obecności interweniujących policjantów i będzie wymagała sporządzenia protokołu.

5.Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

- zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych.

- jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

- złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

6.Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

- do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu, w miarę możliwości, numeru telefonu, informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

7.W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku nie stosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu ustawodawca przewidział sankcje w Kodeksie wykroczeń – czyn zabroniony art.66b przewidującego karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

8.Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc, w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Poprawiony: środa, 19 maja 2021 12:24  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader