Home Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

 

znaki strona www

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Zgodnie z umową nr 7/OPS/2021 zawartą pomiędzy Gminą Biskupice a Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, na realizacje zadania z budżetu państwa, Gmina pozyskała środki w wysokości 67 993 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymywaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. ustawy o pomocy społecznej. Do zadań tych należą:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

- dożywianie dzieci;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji zadania ustala się na:

  1. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
  2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.
Poprawiony: poniedziałek, 29 marca 2021 19:11  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader