Home Zapytania ofertowe

Zapytania Ofertowe

Wzor umowy


 

GOPS-RO-271-1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Biskupice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą

w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka

NIP 683 15 73 055

reprezentowaną przez:

Panią Grażynę Kaszowska – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Biskupice. Świadczenie usług schronienia odbywać się będzie na podstawie zapisów art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz.1508).

3.2. Usługi będą świadczone na rzecz: osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Biskupice ( w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

3.3. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

 1. całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego miejsca do spania (wyposażone w materac, poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20 C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

 2. umożliwienie spożycia posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby zapewnienie posiłku lub całodziennego wyżywienia oraz karmienie. Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielnie przygotowanie posiłku i gorącego napoju,

 3. umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby Pomo c w myciu, kapaniu, ubieraniu,

 4. opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,

 5. umożliwienie prania i suszenia odzieży,

 6. zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

 7. zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,

 8. zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętność rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia,

 9. zapewnienie opieki opiekuna, pracownika socjalnego.

3.4. Liczba osób wymagających schronienia- ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Biskupice dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w zakresie ilości osób, którym mają być udzielone usługi.

Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.).

3.5 Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o udzieleniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.

Decyzja administracyjna wydawana jest w trybie art. 104 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

3.6 Z wybranym oferentem Gmina Biskupice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach podpisze umowę w zakresie świadczenia usług określonych w pkt. 3.1. określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

3.7 Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi odpowiednio w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena - 100%, tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za świadczenie usług schronienia w schronisku dla osóbbezdomnych z usługami opiekuńczymi, za dzień usługi tj. pobytu danej osoby schronisku dla osób bezdomnych.

6. Istotne warunki zamówienia:

Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

6.1. Wymagania niezbędne:

a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

b) wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.)

6.2 Wymagane dokumenty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wypełniony formularz „Oferta” ( załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 15.01.2019r do godz. 15.00 :

 • drogą pocztową lub

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka, sekretariat w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Oferta schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019 r.” Liczy się data wpływu do ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Rozliczenie za świadczone usługi przez Oferenta następować będzie co miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku ( faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek, z wyłączeniem miesiąca grudnia 2019 r., za który rozliczenie następować będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:

1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami

Małgorzata Turchan tel.12 250 65 11

 

 

Trąbki 14 grudnia 2018r.

                                                                                                    Kierownik

                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             Grażyna Kaszowska

 

ZAŁĄCZNIK NR 1_schronisko

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór umowy SCHRONISKO

 

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader