Home

Aktualności - Strona 2

Spis treści
Aktualności
Strona 2
Wszystkie strony

 

Informacja

ALERT - „ZIMA”

Ze względu na zbliżający się okres zimy i perspektywy występowania trudnych warunków atmosferycznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach zwraca się z Apelem do mieszkańców Gminy Biskupice, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację naszych mieszkańców ( osób, rodzin) będących w podeszłym wieku, samotnych ubogich przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych - co do których niezbędne jest uruchomienie pomocy opiekuńczej lub instytucjonalnej ze względu na ich trudną sytuację oraz niezaradność życiową.

Prosimy także zwrócenie uwagi na sytuację osób będących w stanie zagrożenia życia ze względu na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych - w ramach wzajemnych sąsiedzkich relacji a także realizacji zadań ustawowych.

W razie powzięcia informacji o środowiskach wymagających interwencji , pomocy lub opieki prosimy o kontakt z instytucjami;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach; tel; 12 250-65-11.

Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Trąbkach; 12  250-06-70

Przychodnia Lekarska Diamed Trąbki 430, tel. 12  346 -12- 90

Policja; 12  250-40-07

Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy; 112

 


Informacja

plakat-tarn centr kadr bia-gosp-2-1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki”


Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Tarnowskie Centrum Kadr Białej Gospodarki realizowanego w ramach Działania 10.02, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018.

W ramach projektu możesz skorzystać z:

  • 4 – miesięcznego płatnego stażu zawodowego (1200 zł brutto/osobę)
  • Zwrotu kosztów dojazdu na staż (100 zł/ m-c dla uczestnika)
  • Szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych tj.:
      - prawo jazdy kat. B,
      - w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
      - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Warsztatów z zakresu makijażu i stylizacji paznokci.
  • Doradztwa zawodowego (gdzie wykwalifikowani pracownicy pomogą Ci stworzyć m.in. Twój indywidualny plan ścieżki zawodowej)

Do projektu zapraszamy uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe, a w szczególności obecnych jak i nowych słuchaczy CE SIGMA TARNÓW.


Zgłoś się już teraz – rekrutacja trwa! Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do projektu skontaktuj się z CE SIGMA :
Tel. 730 130 855
 

 Informacja

komp plakat -a2 15 02 2014-732x1024

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.

czytaj więcej...

 


Informacja

Dzięki 500 plus

500

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

 

 

więcej...

 


Informacja

500Od dnia 1 kwietnia 2016r. rodzice i  opiekunowie prawni i faktyczni dziecka będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają 500 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

czytaj więcej...

 

 


 

Rodzina 500+

500

W dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca założenia i procedury programu „Rodzina 500+”. Składanie wniosków możliwe będzie od 1 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 czytaj więcej  


 

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓWO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od dnia 1 września 2015r. w siedzibie w Trąbkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń

z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

 więcej tutaj


 

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016:

Od dnia 1 września 2015 r. w siedzibie w Trąbkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Biskupicach rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych

i dodatków do tych zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016. 

więcej tutaj


INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bidzwonek-2skupicach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ składających się z rodziców, rodzica lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci.

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego
tj. 684 zł netto.

„Pierwszy dzwonek” dotyczy dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Biskupice:


1) dzieci do 18 roku życia

2) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do 24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, lub

3) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do 25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie w godzinach:
poniedziałek  09.00-17.00

wtorek, środa, czwartek, piątek  07.30-15.30.

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za miesiąc kwiecień 2015
(brutto i netto),

- odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015,

- nakaz płatniczy za 2015r.,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,

- inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny,

-zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki

Ostateczny termin złożenia deklaracji w GOPS to 15 maj 2015r.

W załączniku – Regulamin Programu oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy Dzwonek”

Kierownik GOPS Biskupice
Grażyna Kaszowska

 Regulamin Programu oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy Dzwonek” 

 Dzień Pracownika GOPS

05.12.2014r

 

 dsc6934

 dsc6942

 dsc6943

 dsc6982

 

 


 

 

ALERT   -    „ZIMA”

 

         Ze względu na zbliżający się czas trudnych warunków atmosferycznych  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach  zwraca  się z Apelem do mieszkańców Gminy Biskupice lokalnych instytucji  i organizacji pozarządowych o  zwrócenie szczególnej  uwagi na  sytuację naszych  mieszkańców  ( osób, rodzin)   będących w  podeszłym wieku,   samotnych  ubogich przewlekle chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych - co do których niezbędne jest uruchomienie pomocy  opiekuńczej lub instytucjonalnej  ze względu na ich niezaradność życiową. 

         Prosimy  także zwrócenie uwagi na sytuację osób będących w stanie  zagrożenia życia  ze względu na spożycie  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych - w ramach wzajemnych sąsiedzkich relacji  oraz realizacji zadań ustawowych.

 

 

W razie powzięcia informacji  o   środowiskach wymagających interwencji , pomocy  lub  opieki  prosimy  o kontakt  z instytucjami;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach:  (12)250-65-11

Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Trąbkach:    (12)250-06-70

Przychodnia Lekarska Diamed  Trąbki 430,   (12)346 -12- 90

♦ Policja: (12)250-40-07

Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy: 112

 

 

 

 


 

 

RODZINO WSPIERAJĄCA- ZGŁOŚ SIĘ!

Pomoc pod hasłem: „Rodzina- rodzinie”

 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. umożliwia nową formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Są to rodziny wspierające.

 

         Rodzina wspierająca ściśle współpracuje z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

 

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

 

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc w zakresie:

 

 - Opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - Prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,

    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - Kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

 

 

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

 


 

 

  MAŁOPOLSKI  PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014.

 

p905868406

7 listopada 2014 roku podczas konferencji „Mamy MOC Pomagania” przyznano dwa tytuły Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014.

Nagrodę główną w kategorii;  pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej  otrzymała;  

Pani JADWIGA TURCHAN - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

   Laureatami  konkursu  emitowanego od 2011r. są osoby, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych.

 

   Dokonując wyboru laureatów Kapituła Konkursowa oceniła między innymi najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w zakresie stosowania metodyki pracy socjalnej, odwagę samodzielnego działania i chęć niesienia pomocy innym.  

 

   Tegoroczną odsłonę konkursu zwieńczyła konferencja pn. Mamy moc pomagania – rola pracy socjalnej we wsparciu rodzin doświadczających trudności skupiona wokół zagadnień związanych z poprawą szeroko pojętych relacji międzyludzkich.

   Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego. 

 

 

 


 

      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Tomaszowicach postanowił wesprzeć projekt powstały w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej polegający na stworzeniu cyklu reportaży, które mają uświadomić i przestrzec przed potencjalnymi zagrożeniami, by dostarczyć wiedzę co robić w chwilach trudnych, by zapobiec wielu ludzkim problemom podczas poszukiwania pracy za granicą.

 

 

Oto list przesłany do nas przez opiekunkę projektu:

 

"Szanowni Państwo, Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowujemy

cykl reportaży mających uświadomić i zaznajomić osoby które chciałyby podjąć pracę za granicą,

a nie znają języka, nie mają kwalifikacji, nie znają prawa z czyhającymi niebezpieczeństwami,

potencjalnymi trudnościami ale i z instytucjami gdzie mogą szukać pomocy, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Chcielibyśmy by reportaże ukazały się  w grudniu, kiedy najwięcej osób ogląda TV ale i tez wraca do kraju .

W tym celu szukamy osób, które opowiedziałyby nam swoje historie. Forma opowieści i publikacji twarzy w reportażu do omówienia.

Tym, którzy chcą pozostać anonimowi zapewniamy dyskrecję.

Jeżeli Pan/ Pani przeżyła ciężkie chwile czy  trudne momenty związane z podjętą czy podejmowaną pracą za granicą

bardzo proszę o kontakt. Może Pani/ Pan pomóc  wielu kolejnym osobom, by nie przeżywali tego samego,

może się przyczynić do ujawnienia nieprawidłowości  w działaniu podejrzanych firm sprawiając że sytuacja będzie normalniała.

Jeżeli miał/a Pan/i trudne sytuacje i poradziła sobie z nimi i chciał(a)by o tym opowiedzieć żeby pokazać że można.

Moj numer telefonu  531579492. Proszę o sms a oddzwonię.

Adres mailowy projektu:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Pozdrawiam serdecznie bardzo czekając na odzew - Anna Jeglińska ".

 

 

Będziemy wdzięczni za wsparcie, każda osoba, która wspiera projekt to dla niego krok naprzód.

Zakupy dla seniora  w ramach programu „Wspieraj Seniora”

to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jesteś seniorem 70+, który zdecydował się na pozostanie w domu w czasie pandemii, a nie masz nikogo, kto mógłby Ci dostarczyć artykuły podstawowej potrzeby

zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach na nr tel.

 12 250 65 11     ,      12 284 09 23

Program polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności:        na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, zakupu lekarstw, opłacenie rachunków lub umawiania wizyt lekarskich .

Pracownik socjalny GOPS Biskupice skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

WAŻNE!

Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat. Senior przekazuje pieniądze w chwili dostarczenia artykułów spożywczych lub leków, po otrzymaniu paragonu.

W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach , podczas kontaktu z seniorem.

 

Uwaga!

Seniorze uważaj na oszustów!

Zanim podasz komuś pieniądze upewnij się, że ta osoba jest z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BiskupicachPoprawiony: środa, 16 czerwca 2021 11:43  

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
loader